Bir Ev Satın Alınıp, Onun Vakfedilmesini Vasiyet

Bir kimse, bir şey satın alıp, filan şahsı da, onun tamamı hak­kında —kendi ölümünden sonra,— sabit ve sahih bir vasiyet ile, bütün malının üçte birinden vasî tayin eder ve onun da belirli bir yer olup, vasiyet hükmüyle vakfedilmesini isterse; o evin tamamını müş­temilatı ile, şöyle şöyle deyip onun yerini ve hududunu vasfederek, söyler.

Bu durumda satın alan vasî, onu, vasiyet edenin malının üçte birinden, satıcıdan tamamen satın alır ve karşılıklı teslim tesellüm ederler.

Sonra da şöyle yazılır: Bu satıcı, müşteriden parasının tamamı­nı teslim aldı; müşteri de onun tamamını, vasiyet edenin malinin üç­te birinden verdi.

Bu yazı, önce müşterinin ikrarından başlar; şöyleki: Filan, fila­na, ölümünden sonra bütün işlerini vasiyet eyledi ve bu vasiyet sa­hihtir. Satın alan şahıs da isteyerek, İsrar eyledi ki: "O evi, filan­dan, vasiyet edenin malının üçte biriyle ve vasiyeti sebebiyle, vakfet­mek için satın aldım." diyerek, evin vasfını yerini belirtir.
Böylece vasî, satıcıdan "hududu belirli evi, vasiyet edenin ma­lının üçte birinden tamamen satın aldığını ve satıcının da bunun ta­mamını tasdik eylediğini" ikrar eder ve yazı da böylece tamamlanır. [219]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..