4) Kur'ân-ı Kerîme Taalluk Eden Küfür Lafızları

"Kur'ân mahlûktur. (= yaratılmıştır.)" diyen kimse, kâfîr olur. Füsûlü'l-Imâdiyyede de böyledir.

Bir kimse:

Kur'ân'dan bir âyeti inkâr etse; veya Kur'ân'dan bir âyetle eğlenip maskaralık etse; yahut; Kur'ân'dan t>ir âyeti ayıplasa, kâfir olur.  Tatarhâniyye'de de böyledir.
Muavvezeteyn'in[138] Kur'ân'dan olduğunu inkâr eden kimse, kâfir

Müteahhirûn âlimlerinden bazıları: "...Kâfir olur." demişlerdir. Bu iki sûrenin, Kur'ân'dan olduğuna, icmâ bulunmadığı için, sahih olan, önceki kavildir.

Çü nkü:    Mü teahhirînin    icmâ 'sı,    mü tekaddimî iTİn    ıhtilâ fini kaldırmaz. Zahîriyye'de de böyledir.

Bîr kimse, Kur'An-ı Kerîmi, def çalarak, kaval çalarak okuduğu zaman, muhakkak, kâfir olur.

Bir kimse, Kur'ân okurken, başka birisi: "Bu nasıl ses! Tufan gibi..." dese; bu söz, küfürdür. Mahıyt'te de böyledir.

Bir kimse: "Çok Kur'ân okudum; benden cinayeti (- suçu) kaldırmadı." dese; kâfir olur. Hulâsa'da da böyledir.

Bir kimse, başkasına:

"Kul hüvellâhü ehad" de.", dese de; o şahıs: "Kul hüvellâhü ehad'ın derisi çevrildi." dese; veya,

"Elem neşrah leke'yi oku" dese de; o şahıs: "Elem neşrah leke'yi, boğazıma ip yapıp taktım." dese; veya,

Bir kimse, hastanın yanında Yâ-Sîn okuyan kimseye: "Yâsîn'i ölü­nün ağzına koyma." dese; Veya,

Bir kimse, diğerine: "Ey! innâ  a'taynâ'dan kısa olan!" dese; veya,

Bir kimse, Kur'ân okuyan kimseye: "îltefete's-sâk bi's-sâk'ı söyleme." des^; veya,

Bir kimse, bir bardak doldurup getirse ve: "Ke'sen dihâka" dese; veya,

Bir kimse; Latife ile: "fe kânet serâbâ" dese; veya,

Bir kimse, Ölçüp tartarken, şaka tarzında: "Ve izâkâlûhüm ev vezenûhüm huhsirûn" dese; veya,

Bir kimse, bir başkasına: "E lem neşrah leke'yi, sarığına sardın." dese; veya,

Bir kimse: "Fe cealnâhüm cem'an" dese; veya,

"Ve haşernâhüm felen nüğâdir minhüm chaden" dese; veya,

Bir kimse, diğerine: "Ve'n-nâziâti nez'â'yı nasıl okudum?" dese (ayın harfinin nasbi veya ref'i ile okuyarak)bummla maskaralık murad etse; veya Kel bir adama: "Sana sövdü mü? Artık, Allahu Teâlâ "Kellâbel râne buyurdu" dese; veya,

Bir kimse, cemâatle namaz kılmaya çağırılınca: "Ben, yalnız kıldım. Gerçekten, Allahu Teâlâ da: înne's-salâte tenhâbuyurdu"dese; veya,

Bir kimse, başkası için: "Onun korkması caizdir. Çünkü, korku, kokuyu götürür. Allahu Teâlâ "ve lâ tenâzeû fetefşihî ve tezhebe rîhıküm." buyurdu dese; bu saydığımız şekillerin, hepsi de küfürdür.

"Bir kimse, diğer bir şahsa: "Evini "Ve's-semâ-i ve't-târık" gibi tanzîf ettim. (= temizledim.)" derse; kâfir olur." denilmiştir.

İmânı Ebû Bekr bin İshâk: "Şayet, böyle söyiiyen câhil ise, kâfir olmaz. Fakat, âlim ise, kafir olur." demiştir.

"Kaâ safsafâ" diyen kimse büyük bir hata işlemiş olur.
Bir kimse, tencerede artıp kalan  yemeğe: "Ve'1-bâkıyâti's-sâlihat" dese; bu büyük tehlikedir.

"Kuf'ân acemcedir." diyen kimse, kâfir olur.

"Kur'anda, acemce kelime var." diyen kimsenin sözüne de, küfür gözüyle bakılır.
Ebû'l-Kâsım el-Müfessir; böyle zikretmiştir. Füsûlü-1-Imâdiyye'de de böyledir.

Hızânetü'l-Fıkh'da şöyle denilmiştir:

Bir kimseye: "Niçin Kur'ân okumuyorsun?" denilince; o: "Kur'ândan bîzar oldum. (= usandım.)" karşılığını verse; kâfir olur.

Risâletü's-Sadri's-Sudûr ve Risâtetü Kâdı'l-Kuzat Kemâlü'l-millet ve'd-dtn'de, şöyle denilmiştir:

Kur'ândan bir sûre ezberlemiş bulunan ve onu çok okuyan bir kim­seye, başka bir şahıs: "Sûreyi zayıflattın." dese kâfir olur.
Tahyîr'de şöyle denilmiştir: Kur'ânı, farsca nazımlayan kimse, öldürülür. Çünkü, o kâfirdir. [139]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..