EBU İSHAK EŞ-ŞÂTIBÎ:


Adı: ibrahim b. Musa b. Muhammed'dir. Eş-şâtıbî dîye meşhur olmuştur. Endülüs'tü ve gırnata'dandır. Mâliki mezhebine mensuptur. Hafız ve büyük bir mücîehid, ıısûlcü, müfessir, muhaddis, fakih, dil bilgini... Kısaca çok yönlü bir âlimdi. Öbür taraftan verâ' sahibi, sâlih, zâhid, sünnî bir zattı. Arapça'yı ve diğer ilimleri zamanının bü­yük âlimlerinden almıştır. Bunlar içerisinde ıbnu' l-fahhâr el-elbîrî, ebu'l-kâstm es-sebtî, ebu ali et-telemsâriî, gibi seçkin simalar vardır. Çok değerli teliflerde bulunmuştur. Bunlar içerisinde en değerlileri şunlardır: el-muvâfakât (dört cilt, elinizdeki bu eser), i'tisâm (iki cilt), el-mecâlis (imam buhârî'nin sahih'i/jin "kitâbu'l-büyû" kısmı üzerine yazdığı şerh), el-ifâdât ve'1-inşâdât (edebiyata dairdir), unvânu'l-ittifak fî ilmi'l-iştikâk, nahiv üzerine yazdığı beş büyük ciltlik el-makâsıdu'ş-şâfiye fî şerhi hulâsati'l-kâfiye. H. 790 - m. 1388 tarihinde, şaban'in sekizinde salı günü hakk'in rahmetine kavuşmuştur.


Eser: El-Muvafakat

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

El-Muvafakat

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..