İktidâyı Meneden Durumlar :


Bir mescidin mahfeli [151] üzerinde namaz kılan nıusallînin, eğer o mescidin sahnmda (orta boşluğunda) boş yer bulunursa, namazı mek­ruh olur. Eğer sahnmda boş yer bulunmazsa mekruh olmaz.

İmâm ile ona uyan kimse arasında olan geniş yol, imâma uymayı meneder. Geniş yol, içinden araba ve yüklerle dolu kafile geçen yoldur.

Yol ile büyük nehirden her biri, mescidde bulunduklarında iktidâyı menetmez. Büyük nehir, içinde küçük gemi yüzen nehirdir. Mescidde olan geniş boşluk da iktidâyı menetmez. Hâniye'de böyle zikredilmiştir. Bir kavle göre; «Geniş yol ve büyük nehir gibi geniş boşluk da mene­der.»
Yine sahrada İmâm ile Muktedî arasında tek saffa sığmak müm­kün olacak kadar bir aralık iktidâyı menetmez. Sahrada üç zira' mikta­rı aralık olması iktidâyı meneâer, diyen de vardır. Sahralarda musalla (cebbâne)  [152] Bayram Namazında mescid gibidir.

Kâdîhân (Rh.A.) : Eğer imâm, insanlar ile beraber Bayram Nama­zını musallada kılsa, her ne kadar safların arasında açık yer veya genişçe yer olsa da, hepsinin namazları caiz olur, demiştir. Çünkü cebbâ-ne yâni musalla insanlar için, namazın edası hakkında mescid hük­mündedir.

İmâm ile muktedî arasında hâil olur ve o hâil sebebiyle imâmın durumu bir bakıma şüpheli olursa, o hâil iktidâyı meneder. Eğer o hâil sebebiyle imâmın durumu şüpheli olmazsa, iktidâyı menetmez. Ancak yer, ayrı ayrı olursa (yâni saflar bitişik olmazsa), iktidâyı meneder.

Kâdîhân (Rh.A.) demiştir ki : Eğer muktedî kendi evi Üe mescid arasında olan duvar üzerinde olsa, muktedîye İmâmın hali şüpheli ol­mazsa, iktidâ sahih olur. Eğer muktedî, evinin damı üzerinde dursa ve muktedînin evi de o mescide bitişik olsa, her ne kadar imâmın durumu o muktedîye şüpheli olmasa da, o muktedînin mescidde olan imâma uy­ması sahîh değildir. Çünkü rnescid ile muktedînin evinin damı arasın­da çok aralık vardır. Şu halde mekân ayrı ayrı olmuştur. Fakat mes­cid ile beraber olan evde ancak duvar araya girmiştir. Halbuki bura­da yer ayrı değildir. Yer birleşmiş olduğu vakitte iktidâ şahindir. An­cak eğer imâmın durumu, o muktedîye şüpheli olursa, iktidâ sahîh de­ğildir.
Yine Kâdîhan (Rh.A.) demiştir ki: İmâm namazı bitirdiği zaman, Kıblenin sağ tarafına dönmesi müstehabdır. Kıblenin sağı, Kıbleye yö­nelenin solunun hizasında olan taraftır. Kıblenin solu, Kıbleye yönele­nin sağının hizasında olan tarafdır. [153]


Eser: Dürer

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Dürer

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..