VI. Mükâteb


574. Mes’ele: Zeyd hizmet üzerine kitabete kestiği kuluna cariye­sini nikâhla vermiş olup, sonra kul hizmetin tamam edip âzâd et­tikten sonra, cariyeye talâk verdirmek lâzım mıdır, yoksa âzâd olup kul hür olmakla câriye kuldan mutallâka olur mu?

Elcevap: Boş olmaz, menkuhasıdır ve cebr ile talâk verdiril­mez. [614]
575. Mes’ele: Zeyd mükâteb ale-1-mâl kulu Amrdan bedel-i kita­bete kefil talep edip Amr kefile kadir olmasa, Zeyd Amrı bey'a kadir olur mu?

Elcevap: Ne kefil talebine kadirdir ve ne vermediği için bey'a kadirdir. Amma her ay vermesini ta'yîn ettiği miktarın bir ayın­da halel gö'stericek, hâkime iletip aczine hükm ederse satmağa ka­dir olur. [615]
576. Mes’ele: Zeyd mükâteb ale-1-mâl olan kulu Amrdan bir mik­tar akçasın aldıktan sonra, Amrı rızasınsız bey' eylese caiz olur mu?

Elcevap: Bir ay vermekten âciz olup hukm-i hâkim ile bey' etti ise sahihtir. [616]
577. Mes’ele: Zeyd kitabet ale-s-sene kulunun bir kaç yılını ba­ğışladıktan sonra "ivaz etmedi" deyu rücû' edip, bağışladığı se­nelerde yine hizmetlenmeğe kadir olur mu?

Elcevap: Olmaz. [617]
578. Mes’ele: Müddet-i kitabette Hind-i mükâtebenin Zeyd-i mükâtebden olan evlâdı, mezkûrların efendisi olan Amrın memlûkleri olur mu?

Elcevap: Olmaz, ebeveyni kitabetinde dâhil olurlar. [618]
579. Mes’ele: Zeyd, abd-i memlûkü Amra "bana on yıl hizmet ey­le de âzâd ol" deyip Amr dahi kabul eylese, on yıl tamam olmadan Zeyd' Amrın rızâsı yok iken Amrı âhara bey' eylemeğe kadir olur mu?

Elcevap: Ta'lîk-i mahz ise olur, kitabet ise olmaz. [619]
580. Mes’ele: Zeyd kulu Amrı fısk ü hıyanet etmemek şartıyla, yirmi yıl hizmet-i kitabete kesip, Amr sirkat edip sabit olsa, Zeyd kitabeti fesh edip Amrı bey'a kadir olur mu?

Elcevap: "Fısk ü hıyanetsiz şu miktar hizmet edersen âzâd ol" dediyse olur, hitabet değil ta'lîktir. [620]


Eser: Ebu Suud Fetvaları

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Suud Fetvaları

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..