Münâsaha Da'vâsının Kaydı Îçîn Başka Bir Örnek

Bir adam öldü. Bir karısı ile üç oğlunu, bir de kızını terkeyledi. Bu kadın, o çocukların hepsinin anasıdır ve bu kadın, mirasın taksiminden önce öldü ve çocuklarını terk eyledi. Mîrasdan hissesi, evlâdına âit oldu.

Bu mîras taksim edilmeden önce, o üç oğlundan birisi daha öldü. O da'vâris olarak, iki erkek öz kardeşleriyle, bir kız öz kardeşini terk eyledi ve mîrasdan nasibi onlara kaldı.

Muhammed bin İbrahim bin İsmail bin İshak isimli bir şahıs gelip da'vâcı oldu. Yanında bir de Nasıyr bin İbrahim bin İsmail bin İshak isimli da'vâlı getirdi.

Bu da'vâcı, şöyle iddia ediyor:

İkisinin de babası olan İbrahim bin İsmail bin İshak vefat eyledi. Ve vâris olarak Saadet binti Amr bin Abdullah isimli karısını ve üç de oğul bıraktı; birisi da'vâcı, birisi da'vâlı, diğeride İsa isimli birisi... Bir de Âişe isimli kız terkeyledi. Bunlardan başka da vârisi yok.

Da'vâlmın yanında şu kadar sâmit (altın-gümüş) mal var. Bu zik­redilen vârislerin hakkıdır. Ferâiz usûlüne göre taksim edilecektir. Sekizde birisi karısının, kalanı diğer çocuklarının arasında, erkeğe iki, kıza bir hisse olmak üzre pay edilecektir. Bu mes'elenin ash sekizdendir.

Mîras taksim edilmeden önce, çocukların anası olan Saadet de öldü.

Önce Ölen kocasından, hissesine düşen altın ve gümüşü, o çocuklarına kaldı. (Erkek iki, kız bir hisse olarak) Bu iki tereke de taksim edilmeden önce, İsa isimli oğlan (ki o da'vâcının kardeşidir) Öldü. Geride vâris olarak iki öz kardeşi ile bir öz kız kardeşini terk eyledi. O mîras olan altın ve gümüşten hissesini bunlara terk eyledi. Terk edilen sehimlerin tamamı ikiyüz seksen oldu.

En Önce ölenden karısına otuzbeş sehim düştü. Herbîr oğulana da . yetmişer sehim düştü. Kızına da otuzbeş sehim düştü.

Bundan sonra, o çocukların anaları olan Saadet Önceki ölenin mîrası dağıtılmadan öldü. O hissesi olan otuzbeş hisse, (ikiyüz seksen sehimden) çocuklarına kaldı. Her oğluna onar hisse, kızına da beş hisse...
Sonra da, her iki tereke de taksim edilmeden önce, İsa öldü. Her iki terekeden nasibi olan (ikiyüz seksen sehimden) seksen sehim olan mîras hissesi, vârisleri olan, iki kardeşi ile bir kız kardeşine kaldı ve herbir erkek kardeşine otuz iki hisse ve kız kardeşine de on altı hisse isabet. eyledi. Böylece taksim yapılınca, da'vâciya o altın ve gümüş terekeden ilk ölenden (280 sehimden) 70 sehim; ikinci ölenin terekesinden (ikiyüz seksen sehimden otuz beş sehmin) on sehmi isabet eyledi. Ve üçüncü olarak ölenin terekesinden de (ikiyüz seksen sehmin seksen sehminden) 32 sehim isabet eyledi.'Bu da'vâcıya, cem'an o terekelerin tamamından (280 sehimden) yüz on iki sehim isabet eyledi ve o da'vâli onun bu kadar hissesinde men edildi. Zikredilen altın ve gümüş terekeden (ikiyüz seksen sehimden) davacıya yüz on iki sehim hissesinin verilmesi istendi ve böylece mes'ele halledilmiş oldu... [85]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..