Terekenin Taksiminden Sonra, Vekilin Tereke Davasından Sulh Olma İşleminin Kaydedilmesi

Şahitler, şöyle şehâdette bulunurlar: "Gerçekten filan, filâne-nin vekilidir. Vekâleti, onun tarafından da'va almak, sulh, ikrar, taz­minat ve vekâlet-i mutlaka için sabittir. Bu vekil filan, filan ve fila­na karşı şöyle iddia ediyor: Müvekkilesi onların babalarının karısı idi. Babaları filandır. Kadın, onun sahih nikâhla ve belirli mehir üze­rine karısı idi. O, bu onun nikâhının altında iken öldü. Ve şu şu ka­dar tereke bıraktı. Vârisler haksız yere, bu terekeyi istilâ eylediler. Kadın, onlardan mehrini ve mîras hakkım (bunların bedelinin tama­mını) istedi. Onlar da bunu kabul ettiler. Ve terekenin tamamım tak­sim eylediler. Kadının hissesini verdiler. O zaman vekil, bu taksim fâsiddir; sahih değildir; karışıklık hâsıl olmuştur; fahiş aldatma vardır; terekede saklamalar olmuş ve aralarında husûmet uzamıştır zannetti.

Bu durumda şehir halkının ileri gelenleri, bilgin kişileri topla­narak bir yerde sözleşme meclisi kurup bu mes'eleye hal çaresi bul­mak için, ara bulucu olarak filân hâkimin huzurunda, onları sulha çağırdılar. Onlar da ittifak eylediler. Müvekkile olan filâneye, bü­tün da'vâsına, husûmetine karşılık, şunu şunu vermeye razı oldular. Vekil de vekâleti hükmüyle, bütün da'vâsından, mehrinin bedelin­den, kocasının terekesinden, sahih, caiz ve bütün da'vâ ve husûmet­leri kesici, niza'lan def edici bir sulh ile sulh oldu. Diğerleri de bunu kabul eylediler ve cümlesini isteyerek sulh bedeli olan ve o tereke­den, bu müvekkile kadın için olan bu malın gerektiğini ikrar ettiler. Onlar, sulh bedeli olan evleri müştemil, şu yerde, şu hudutlu, kıy­metli şu olan yeri ve şu yerde, şu hudutlu ve bütün haklarıyla şu şu kadar kıymette, olan, şu bağı kadına verdiler.
Keza, vekil de bunu kabul eyledi; tamamı kadınındır. Kadın, mânilerinden fariğ olarak tamamım teslim aldı. Vârisler de, mezkûr sulh bedelinden beri oldular ve "bu iki yerin mülküyetinin, müvek­kile olan kadına ait olduğunu ve onların hakkı bulunmadığını, onlardan birininde başkalarinında hakkı bulunmadığını da'vâ da olmadığını" ikrar ettiler. Ve bu durum sonuna kadar yazılıp yazı tamamlanır. [181]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..