8- MÜVALÂT'LA İLGİLİ YAZILARDA BULUNMASI ŞART OLAN HUSUSLAR

Müvâlât akdi şöyle yazılır:

Şahitler, şöyle şehâdet ettiler: "Gerçekten filan şahıs nasrânî (ve­ya yahûdi yahut mecûsî veya putperest harbî idi veyahut aya, güne­şe, yıldıza ve benzeri şeylere tapan vesenî) idi. Allahu Teâlâ ona hi­dâyet ederek, onu iman ile tezyin etti. ( = süsledi) Ve Habibi Muham­ın ed sallallâhu aleyhi veseleme iman ile süsledi. Ve ona, takvayı ik­ram eyleyip, onu şirk elbisesinden soydu, çıkardı ve ona tevhid elbi­sesi giydirdi. Ona, Rubûbiyyetini ve ulûhiyyetini ve vahdaniyyetini ikrar ettirme iyiliğinde bulundu ve kendi tarafından, Muhammed (S.A.V.)'in getirdiğini tasdik ettirerek içinde bulunduğu küfür ve tuğ­yandan uzaklaşdırdı. Onun lisanına kelimei ihlası (ki eşhedü enlâ ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resulünü kelime-i tayyibesidir.) söylemeyi nasip eyledi ve onu küfürden, sapıklıktan ve tağuta ibâdet etmekten uzaklaştırdı. Ona, kulları için razı oldu­ğu, doğru yolu gösterdi. Ve onu, eKm ıkabından kurtardı. Onun is-lâmiyetini filanın önünde kıldı yani o, o filanın önünde müslüman oldu.

Sonra da o, onun velîsi oldu. Şayet o bir cinayet işlerse; onun diyeti onun âkilesinedir. O da, çok zaman, beşyüz dirhemdir. Bu müs­lüman, ona (sonradan müslüman olana) vâris oldu. Bu, insanlar ara­sında hayatında da ölümünde de en haklı olandır. Onun velâsı, (vârisi yoksa ve sahih ve caiz müvâlât akdi yapmışlar, o filan da onu anlatıldığı gibi sahih bir kabulle kabul etmişse) o önünde müslüman olduğu şahsa aittir.
Çünkü, onun önünde müslüman olmuş ve onunla Allah'ın ah­di ve mîsakı ve Resulünün zimmeti üzerine, velâsından dönmemeye akid yapmış ve nefsini bu müvâlâta ilzam eylemiştir. Ve aralarında cereyan eden sözleşme yardım ve benzeri gibi şeyleri tazammun eder. Velâsı başkasına tahavvül etmedikçe bu böyleder. Nefisleri üzerine bu hususlarda şahit edindiler. Yazıda böylece tamam oldu. [49]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..