Necmü'd-Dîn Nesefî'nin Yazdığı Bir Vâkıf Senedi

Bu, günahında müsrif kulun, sadakası ve vakfıdır. Onun hüs­nü zannı Rabbin afvıdır. Filan, Yüce Allah'ın rızasını istiyor ve se­vabını talep ediyor. O'nun rızasını arıyor ve elem verici azabından, şiddetli ikabından kaçıyor. Yüce Allah'ın kendi üzerinde olan son­suz nimetlerini görüyor; yanındaki nimetlere bakıyor ve görüyor ki, emsalinden yakınlarından hiç bir kimseye verilmemiş nimetleri, ken­disine vermiş. Yarattığı cinsler içinde, şan ve şeref içinde yaratmış; refah ve genişlik içinde yaşatıyor. Zikrini yükseltmiş ve sağlam eyle­miş; kadrini yüceltmiş, şerefli kılmış.

Sonra nefsine bakıyor ki, hassaları noksanlaşmış, kuvveti git­miş, sinirleri bozulmuş, arzusu azalmış, şekvası çoğalmış, saçı sakalı ağarmış, beli bükülmüş, zevali yaklaşmış, irtihal üzre ve âhireti için dünyasından almayı seviyor. Önceki hayatından, sonraki haya­tı için azık tedârik etmeye çalışıyor. Bu günden, yarın için, elinde olanın en güzelinden takdim etmek istiyor. Ölümü ve fakri için, ih­tiyaç vaktine azık tedârik ediyor.  Yüce  Allah:

= Siz, sevdikelirinizden infak etmedikçe, elbette iyiliğe nail olup erişemezsiniz.) buyurmuş...

Eserlerden ulaştı ve haberlerde nakledildi ki; cennetin kapusu üzerinde üç satır yazı vardır: Birinci satırda: Lâ ilahe illallah Mu-hammedün ResûluIIah (Allah'tan başka ilâh yoktur; Muhammed Al­lah'ın resulüdür.) .yazılı.

ikinci satırda: (= Ümmet günahkardır; halbuki Rab gafurdur. (= ziyadesiyle bağışlayıcıdır.) yazılıdır.

Üçüncü satırda ise: (= Yaptıklarımızı, tamamen bulduk. Önceden gönderdiğimiz şeyler bi­ze kazanç sağladı. Geride bıraktığımız bize zarar verdi) yazılıdır.

Ebû Hüreyre (R.A.), peygamber (S.A.V.) Efendimizin şöyle bu­yurmuş olduğunu rivayet etmiştir:

(= Âdem oğlu: "Malım, malım." der. Senin malın, ancak se­nin yeyip ifna eylediğin veya giyip eskittiğin yahut tasadduk edip alı­koyduğundan ibarettir."

Ukba bin Âmir el-Cühenî, Peygamber (S.A.V.) Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: Kıyamet gününde mü'mine, sadakası gölge olur.)

Peygamber (S.A.V.) Efendimiz şöyle buyurmuş­tur: Sadaka Rabbın gazabını söndürür.)

Artık sen, Yüce Allah'ın sana verdiği rızıktan, onun rızası uğ­runda, O'nun sana ilerde vereceğini umarak acilen harca...

Bu   hususta   peygamber   (S.A.V.)'in   şu   va'dına   rağbet et.

Bir kimsenin ölümünden sonra geride bıraktığı şeylerin en hayırlısı, şu üç seyir:
1-) Hayır dua eden iyi bir çocuk.
2-) Sevabı kendisine ulaşan carî bir sadaka;
3-) Ölümünden sonra kendisi ile amel edilen faydalı bir ilim.

Artık, bu kimse eceli yaklaşınca, amelinin kesilmemesini iste­yerek, malının hâlis ve en temizinden, kazancının en değerlisinden, vakıf ve tasaddukta bulunur.
En doğrusunu Yüce Allah bilir. [306]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..