Vakıf Senedi Örnekleri

Vakıf senedinin (vakfiyenin) çeşitli yazılma şekilleri vardır. Bir örneğini aşağıya yazıyoruz.

Filan oğlu filan, Rabbine, yaratıcısına yaklaşmak; ilâhına, rı-

zık vericisine tevessül etmek, haşr ve neşr gününe azık hazırlamak için, tasadduk ve vakf eyledi. O gün, öyle büyük bir gündür ki, o günde, mal ve evlad fayda vermez. Ancak, Rabbin huzuruna selim bir kalb ile gelmek fayda verir. Bu şahıs, (vâkıf), uzun yolculuk için azık edindi... Dünyada gelip geçici bir yolcu gibi idi; hazırlık yap­maya gayret gösterdi... Ve cidden çalıştı... Ve kendi öldükten son­ra, amelinin kesilmemesini sevdi..., Beşerin Efendisi ve En büyüğü, mahşerde Livanın sahibi olan Peygamber (S.A.V.) Efendimiz: "İn­san ölünce, ameli kesilir..." hadisini buyurmuştur... Bu şahıs (va­kıf), genişlik vaktinde Rabbımn belâların definde, kendine yardım­cı olmasını ve cennetlere girmeye vesile olmasını diler... Hâlid bin Maldan, Peygamber (S.A.V.) Efendimizin şöyle buyurduğnu rivayet etmiştir:

( = İyilik ve kötülük, kıyamet gününde iki varlık olarak gelir. İyilik, iyilik yapanları cennete götürür. Kötülük de, kötülük ehlini cehenneme götürür. Dünyada iyilik ehli olanlar, âhirette de iyilik eh­lidirler. Dünyada kötülük ehli olanlar da, âhirette kötülük ehlidirler.)

"İşte bu şahıs, bu vakfın tamamını, hâlis niyetle, safi maksatla tasadduk eylemiştir." denilir ve vakfiye sonuna kadar —vasiyet ve vakf yazısında söylediğimiz gibi— yazılır. Yalnız, biz burda —yazı daha sağlam olsun diye— bir takım şeyler daha söyleriz: Vâkıf vak­fını evlâdına karşı yapacak olunca, bizim yazdığımız gibi, şöyle ya­zar: Bu vakfın gelirinin fazlasından, vakfeden şahsın evladı olan fi­lan ve filan ile filâneye devamlı olarak, —doğup tenasül edip, bir batından sonra diğer batın, bir nesilden sonra diğer nesil oldukça— sarf edilir. Ancak, yukarda bir batn var iken, aşağıdaki batından bi­rine nasip (hisse) verilmez.

Bu vakfın gelirinden, o şahsın evladının erkeklerine iki; kızları­na bir hisse verilir.

Şayet vakfeden şahıs, erkek kadın müsavi almalarını şart koş­muş ve: "Erkek-kadın, istihkakda müsavidirler; erkekler kadınlara üstün tutulmazlar." demişse; öyle olur; fakat, doğruya en yakını ön­cekidir. O, daha çok sevap getiren şekildir.

Bundan sonra şöyle yazılır:

Onlar inkıraza uğrayıp yok olurlar ve onlardan hiç kimse kal­mazsa; o zaman, vakfın geliri fakirlere, muhtaçlara sarfedilir.
Vakfeden bu şahıs, bu vakfı elinden çıkardı; diğer emlâkinden ayırdı ve onu, sahih bir teslimle mütevelliye teslim eyledi. Bundan 1 sonra o vakfın umuru, (işlerinin yürütülmesi) mütevelliye aittir. Mü­tevelli de o vakfı sahih bir teslim alışla teslim aldı. Şayet yazıya ilâve et de "zengin olan evlâd vakfın gelirinden almayacak; şayet fâkirle-şirse, alacak." derse; buda güzel olur.

Eğer evlâdına vakfetmez de, "fazlasını nefsine şart kılarsa" önce söylediğimiz gibi olur.

Şayet ölümünden sonra, salih bir kişinin, kendinden bedel (kendi yerine) hac yapmasını irâde ederse; oraya sarf edilir. Gidiş—geliş ki­fayet miktarı, —önceklikle— hac masrafına ayrılır. Ondan sonra, bu vakfın gelirinden âdem oğullarının en büyüğü. Âlemlerin Rabbı-nın Resulü Muhammed (S.A.V.)'den bedel bir kurban kesilir. İkin­ci bir kurban da vakfı yapanın babasından bedel; bir kurban da ana­sından bedel, (filan kızı filâne için); dördüncü kurban da vakfeden­den bedel kesilir.

Bunların tamamı her sene kurban günlerinde kesilir. Bunlar, bu adamın ölümünden sonra, Yüce Allah'a teberrük ve ona vesile için, böyle yapılır. Vakfın gelirinden bu kurbanları kesip derisini yüzene ücret verilir. Bu kurbanların etleri, yağları, kuyrukları, başları, ayak­ları, derileri, fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine verilir.

Vakfın gelirinin fazlasından âşûre günü için, zağferan satm alı­nıp, helva yapılır.

Bundan da fazla olursa; kalan kısım, kazaya kalan namazı, ve­remediği zekatı, nezir borçları ve kefaretleri için fakirlere sarfedilir. Mütevellinin bunlardan yemesinde de bir günâh yoktur. Hem yer, hem de dilediğine yedirir.

Keza, vakfın gelirinin fazlasından, mahallenin su ihtiyaçları gö­rülür; buz alınır; buz yapılır ve saka ücreti verilir; böylece yaz gün­lerinde insanlara soğuk su dağıtılır.

Yüce Allah'a ve âhiret gününe inanmış olan, —valilerden, ka­dılardan, hâkimlerden— hiç bir kimseye, bu vakfın şartlarını değiş­tirmek, tebdil etmek, helâl olmaz.

Kim işittikten sonra tebdil eder, değiştirirse; işte onun günâhı, onu tebdil edenin üze rinedir. Allah'ın, melleklerin ve bütün insanların laneti onun üze rine olsun.)

En ihtiyatlı olanı, vakıfta, müslümanların hâkiminden birinin hükmünün bulunmasıdır. Böylece ihtilaf zâü olur. .

Vakfın sıhhati için, bu hükmün cereyan tarzı şöyledir: Senedin arka tarafına, vakıf için şöyle yazılır: Hâkim, filan oğlu filan mütevellidir. Kaza, ahkâm ve evkaf iş­lerine bakar; şu şehrin ve_çevresinin hükmü nafiz, imzası geçerli hâ­kimidir.   Ve O, şöyle der:

Ben, senette vasfı yazılı bu vakfın lüzumuna, cevazına, sıhhati­ne hükmeyledim. Tamamı hakkında, şu mevkide, şu hudutlu yer için­de dükkanları, misafirhaneleri, hanları, hamamları ve diğer bütün müştemilatı ve binalarıyla, altında —üstünde ne varsa, (odalar, sa­hanlıklar, mezilier her ne varsa,) mezkur şartlar ve vücuhlar üzeri­ne, bu vakfın sıhhatine hükmeyledim. Ve bu sadakanın cevazına hükmeyledim.
Selef bilginlerinden ve din âlimlerinden açıklanmış şartlarıyla, yollarıyla sıhhatine hükmeyledim ve vakfediciye bu hudutlar içinde olan vakfiyenin tamamından elini çekmesini teklif eyledim ve bu hu-susda belirli olan kayyuma teslimini emreyledim ve taarruzu terketmeşini, vakfın cevaz ve sıhhatine muhalif hareket yapmamasını söy­ledim. Bu vakıf ve sadakanın tamamı, hüküm meclisimde gizli ka­paklı olmaksızın, alenî ve apaçık bir şekilde cereyan eyledi. Ve ben, tescile yazılmasını hüccet olsun diye huzurumda olanlardan güveni­lir, doğru kişileri şahit ederek tarihininde emreyledim." Zahîriyye'de de böyledir. [316]
[1] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 13/531.
[2] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 13/531-532.
[3] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 13/532-534.
[4] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 13/534-536.
[5] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 13/536-537.
[6] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 13/537.
[7] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 13/537-538.
[8] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 13/538-539.
[9] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 13/540-541.
[10] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 13/541-543.
[11] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 13/543.
[12] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 13/543.
[13] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 13/543-544.
[14] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 13/544.
[15] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 13/544-545.
[16] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/7.
[17] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/8-9.
[18] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/9.
[19] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/9-10.
[20] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/10-13.
[21] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/13-14.
[22] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/14-15.
[23] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/15.
[24] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/15-16.
[25] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/16.
[26] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/16-17.
[27] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/17.
[28] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/17.
[29] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/17-18
[30] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/18.
[31] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/18.
[32] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/19-21.
[33] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/21.
[34] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/22.
[35] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/22-24.
[36] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/24-26.
[37] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/26.
[38] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/26-27.
[39] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/27.
[40] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/28-29.
[41] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/30-31.
[42] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/31.
[43] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/32.
[44] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/33-34.
[45] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/34-38.
[46] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/38-39.
[47] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/39-40.
[48] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/40-42.
[49] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/43-44.
[50] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/44-45.
[51] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/45-46.
[52] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/47-67.
[53] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/68.
[54] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/68-72.
[55] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/72.
[56] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/73.
[57] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/73-74.
[58] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/74-75.
[59] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/75-76.
[60] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/77.
[61] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/77-79.
[62] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/79.
[63] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/79.
[64] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/80.
[65] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/80.
[66] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/80-81.
[67] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/81-82.
[68] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/82-83.
[69] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/83-84.
[70] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/84.
[71] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/84-86.
[72] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/86.
[73] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/86-87.
[74] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/87.
[75] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/87.
[76] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/87-88.
[77] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/88.
[78] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/88-89.
[79] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/89.
[80] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/89-90.
[81] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/90.
[82] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/90.
[83] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/90-91.
[84] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/91.
[85] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/91.
[86] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/91.
[87] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/92.
[88] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/92.
[89] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/93.
[90] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/93.
[91] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/93.
[92] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/93-94.
[93] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/94-95.
[94] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/95.
[95] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/95-96.
[96] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/96-97.
[97] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/97.
[98] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/97.
[99] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/98.
[100] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/98.
[101] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/98-99.
[102] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/99-100.
[103] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/100-101.
[104] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/101.
[105] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/102.
[106] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/103-107.
[107] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/107-108.
[108] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/109-110.
[109] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/110-113.
[110] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/114.
[111] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/114-115.
[112] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/115-116.
[113] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/116-117.
[114] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/117-118.
[115] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/118.
[116] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/118.
[117] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/119.
[118] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/119.
[119] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/120.
[120] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/120-121.
[121] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/121-122.
[122] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/122.
[123] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/122-123.
[124] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/123.
[125] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/123-124.
[126] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/124-125.
[127] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/125.
[128] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/125-127.
[129] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/127-128.
[130] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/128.
[131] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/128-129.
[132] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/129-131.
[133] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/131.
[134] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/132.
[135] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/133-134.
[136] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/134.
[137] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/134-135.
[138] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/135-1337.
[139] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/138.
[140] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/138-140.
[141] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/140.
[142] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/140-141.
[143] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/141.
[144] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/141.
[145] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/142.
[146] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/142.
[147] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/143.
[148] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/143.
[149] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/144.
[150] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/144.
[151] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/144-145.
[152] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/145.
[153] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/145-146.
[154] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/146.
[155] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/146.
[156] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/146-147.
[157] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/147.
[158] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/147.
[159] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/148.
[160] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/148.
[161] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/149.
[162] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/149.
[163] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/149-150.
[164] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/151.
[165] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/151-152.
[166] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/152.
[167] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/153-154.
[168] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/154.
[169] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/155.
[170] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/155-156.
[171] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/156-157.
[172] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/157.
[173] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/158.
[174] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/158-159.
[175] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/159-160.
[176] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/160-161.
[177] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/161.
[178] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/161.
[179] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/162-163.
[180] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/163.
[181] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/164-165.
[182] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/165.
[183] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/165-166.
[184] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/166.
[185] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/166.
[186] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/167.
[187] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/167-168.
[188] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/168.
[189] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/168-169.
[190] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/169.
[191] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/169-170.
[192] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/170.
[193] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/170-171.
[194] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/171.
[195] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/171-172.
[196] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/173-174.
[197] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/174-175.
[198] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/175-176.
[199] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/176.
[200] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/176-177.
[201] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/177-178.
[202] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/178.
[203] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/179-180.
[204] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/180.
[205] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/181.
[206] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/181.
[207] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/182.
[208] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/182-183.
[209] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/183.
[210] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/183-184.
[211] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/184-185.
[212] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/185-186.
[213] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/186.
[214] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/187-188.
[215] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/188-193.
[216] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/193.
[217] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/193-194.
[218] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/194.
[219] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/194-195.
[220] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/195.
[221] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/195-196.
[222] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/196.
[223] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/196.
[224] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/196-197.
[225] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/197.
[226] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/197-199.
[227] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/199.
[228] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/199-200.
[229] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/201-203.
[230] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/203.
[231] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/204.
[232] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/205.
[233] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/206.
[234] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/206.
[235] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/207.
[236] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/207-208.
[237] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/208.
[238] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/208.
[239] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/208.
[240] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/208.
[241] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/209.
[242] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/209.
[243] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/209-210.
[244] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/210.
[245] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/211.
[246] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/211.
[247] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/212.
[248] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/212-213.
[249] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/213-214.
[250] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/214.
[251] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/215.
[252] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/216.
[253] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/216-217.
[254] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/218.
[255] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/218-219.
[256] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/219.
[257] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/219-220.
[258] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/220.
[259] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/220.
[260] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/220-221.
[261] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/221.
[262] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/221.
[263] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/222.
[264] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/222-223.
[265] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/223.
[266] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/223-224.
[267] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/224.
[268] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/224-225.
[269] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/225.
[270] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/225-226.
[271] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/226-227.
[272] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/227.
[273] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/227-228.
[274] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/228.
[275] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/228.
[276] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/229.
[277] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/229-230.
[278] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/230.
[279] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/231.
[280] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/231.
[281] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/232.
[282] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/232-233.
[283] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/233.
[284] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/234.
[285] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/235.
[286] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/236-237.
[287] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/237.
[288] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/237-238.
[289] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/238-239.
[290] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/239.
[291] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/239.
[292] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/239-240.
[293] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/240.
[294] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/241-242.
[295] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/242.
[296] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/243.
[297] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/243.
[298] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/244-246.
[299] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/246-247.
[300] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/248.
[301] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/248-249.
[302] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/249.
[303] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/249-251.
[304] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/251.
[305] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/251-255.
[306] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/255-257.
[307] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/257-262.
[308] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/262-265.
[309] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/265-266.
[310] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/266.
[311] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/267-269.
[312] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/270.
[313] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/270-271.
[314] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/271.
[315] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/272.
[316] Feteva-i Hindiyye (Feteva-i Alemgiriyye), Akçağ Yayınları: 14/272-276.

Anasayfaya dön Kapak Sayfası
Sadakat.Net © İslami web hizmetleri


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..