Hüseyin Hilmi Paşanın İlk Sadareti

Kâmil Paşa Hz.lerinin; meclisde anayasaya aykırı bir tarz­da, kabinesiyle beraber sükût etmesinin arkasından makamı sadaret, daha Önceleri ittihatçılar tarafından vaad etmiş bu­lundukları Hüseyin Hilmi Paşa Hz.lerine verilmesini temin et­mişlerdi. H.Hilmi Paşa bu vaadin yerine getirilmesinin karşılı­ğını, ittihadçılann ileri gelenlerini kabineye vekil (bakan) ala­rak ödedi. Böylece ittihad ve terakki devletin kalbi olan babı-âlî de de, bir merkez daha kurmuş oldular. Mülabei Sıbyan; yâni çocuk eğlencesi de denen bu kabinenin oynadıkları feci oyunların iki tanesini, okurlarımıza nakletsek, anlatmak iste­diklerimiz derhal anlaşılır.
1 Bunların birincisini 31/mart hadisesinin hazırlanması ve tatbike konulması teşkil eder, İkincisini ise, Sultan 2. Abdül-hamid hân'ın gayri meşru ve gayri kanunî şekilde tahttan in­dirilmesidir. Bu iki mühim olay hakkında; bilgilen olmayan­ları, ikaz ve dikkatlerini çekmek için bir miktar izahda bulu­nalım.


Eser: Büyük Osmanlı Tarihi

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Büyük Osmanlı Tarihi

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..