A. Ebussu'ûd Efendi Devrine Kadarki Osmanlı Pâdişâhları:


1. Osman Gâzî (1299-1324): Selçuklu Devletinin, Söğüt uçbeyi iken, devletin yıkılması üzerine, diğer on kadar beylik gibi istiklâlin ilâ­nı ve bazı Bizans kalelerinin fethi...
2. Orhan Gâzî (1324-1360): bursa'nın, marmara kıyılarının, karasi beyliğinin ve rumeli'de gelibolu ve civarının fethi... Devlet teşkilât­lanmış, para basılmış, ilk muntazam askerî teşkilât kurulmuş ve kanun­lar yapılmıştır.
3. Birînci Murad, Hudâvendigâr (1360-1389): Ankara'nın, Edirne'nin, Filibe ve Balkanlara Kadar Bulgaristanın Zabtı. “sırp sındı­ğı”nda ilk haçlı ordusu ile savaş (1363). Yine haçlılarla “Kosova” mu­harebesi (1389), zafer ve sultanın gehâdeti... Yeniçeri ve acemi ocak­ları kurulmuş, İstanbul ilk defa muhasara olunmuştur,
4. Bîrîncî Bâyezîd, Yıldırım (1389-1402): Sırbistan ile Eflâk'ın ve Malatya'ya kadar Anadolu'nun zabtı. “Niğbolu” da Haçlılarla sa­vaş (1396)... Timur'la yapılan “Ankara” savaşının kaybedilmesi (1402), Bâyezid'in Esareti ve vefatı (1403).
“Fetret Devri (1402-1413): Yıldırım'ın şehzadeleri taht Kav­gasına tutuştular. Süleyman Çelebi (1402-1410), arkasından Musa Çelebi (1410-1413) Rumeli'de ve İsa Çelebi (1402-1404) Balıkesir'de saltanat sürdüler. Bu arada Süleyman Çelebi Macarlarla savaştı ve Musa Çelebi İstanbul'u muhasara etti... Nihayet Mehmet Çelebi hepsini mağlup ede­rek tahta geçti.
5. Birinci Mehmed, Çelebi (1413-1421): Fetret devrinde kaybe­dilmiş olan topraklar tekrar alındı. Şeyh Bedreddin gailesi halledilip, Ve­nediklilerle küçük bir deniz savaşı yapıldı.
6. İkinci Murad (1421-1444, 1446-1451): İstanbul Muhasara olundu. Anadolu'daki beylikler kaldırılarak birlik sağlandı. Macaristan'­ın fethi başladı. Haçlılarla “Varna” (1444) ve “2. Kosova” (1448) mu­harebeleri kazanıldı.
7. İkinci Mehmed, Fatih (1444-1448, 1451-1481): Kızdırmaktan Tuna'ya kadarki sahayı kaplayan Devletin toprakları arasında kalan İs­tanbul (1453) ile ayrıca devir boyunca 14 Devlet Ve 200 şehir fetih ve zabt olundu. Akkoyunlu hükümdarı uzun Hasan'la “Otlukbeli” (1473) sava­şı yapıldı... Yeni ihtiyaçlara göre kanunlar kondu.
8. İkinci Bâyezid, Velî (1481-1512): Cem Sultan gailesi ile uğ­raşıldı muharebeler devam etmekle beraber mühim zafer ve fetihler ol­madı. Nisbeten sakin bir devre geçti. Anadolu'da, Şah İsmail'in teşvik ettiği şiî propaganda ve isyanları büyüdü... Bâyezid, yeniçerilerin yar­dım ettiği, oğlu Selim tarafından tahttan indirildi.
9. Birinci Selim, Yavuz (1512-1520): Doğuda, Şah İsmail Safeî'nin başında bulunduğu şiî İran ile “Çaldıran” da (1514) savaşıldı. Anadolu'daki şiîler imha edildi. Mısır'a hâkim kölemenlerle “Merc-i Dâbık” (1516) ve “Ridâniye” (1517) savaşları yapıldı... Netice olarak: Do­ğu Anadolu, Mısır, Suriye, Filistin, Hicaz ile hilâfet hakkı Osmanlılara geçti.
10. Birinci Süleyman, Kânûnî (1520-1566): Batıda, Doğuda ve Denizlerde savaşılıp fetihler yapıldı. Batıda: Macaristan'ın ve birçok kalelerin zabtını netîce veren Mohaç (1526). Viyana muhasarası (1529), Alman seferi (1533) ve (1541) seferleri ile Avrupa içerlerine kadar uza­yan akınlar yapıldı... Doğu'da:
Tecâvüzlerde bulunan İran'lılara karşı İrâkayn seferi (1533-35), “1548-49” Seferi ve Nahçivan seferi (1553-55) açıldı. Denizden ise Yemen, Aden, Hindistan'da Diu kalesi, Cezâir ve' Trablusgarb zabt olundu. “Preveze” (1538) İle Akdeniz “Türk Gölü” hâ­line getirildi... idarî sahada yaptıkları ile “Kânûnî” lâkabını alan sultan, Orhan Gâzî ve Fatih devrinde yapılan kanun ve nizamları yeniden hazırlatmış, idarî taksîmâtı düzenlemiştir.
11. İkînci Selim, Sarı (1566-1574): İsyan eden Yemen tekrar (1567-71), Tunus (1574) ve Kıbrıs (1570-71) Feth olundu. Inebahtı (1571) deniz savaşında donanma büyük bir mağlubiyete uğradı... Sul­tan, Devlet idaresini daha ziyâde kudretli sadrâzam Sokullu'ya bırak­mıştır.


Eser: Ebu Suud Fetvaları

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Suud Fetvaları

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..