C. Kâfire Benzeyenler


525. Mes’ele: Bir hırfet ehlinden Zeyd, "cum'a gün ıyd-i mü'minîndir iş işlemeziz" dedikte, Amr "kâfirsiz, güne taparsız, cum'a gün ekmek yemezsiz, niçin işlemezsiz" dese, Amr'a ne lâzım olur?

Elcevap: Eğer Zeyd, ıyd-i müminindir deyu iş işlemeyip, "cum'a namazına ve guslüne ve şâir levazımına mübaşeret ederiz" deyip, Amr tafsil-i mezbûru âdet-i küfürden dedi ise Amra kü­für lâzımdır. Eğer Zeydin muradı "lyd gecesi yeriz içeriz sohbet ve temaşa ve işret ederiz" demek olup, Amr ol fi'li kefere ef'âline teşbih etti ise isabet etmiş olur. [565]
526. Mes’ele: Hızrilyas günü seyre çıkan müslümanlara nesne lâ­zım olur mu?

Elcevap: Ol güne ta'zîm için değil ise, şâir günlerde ettiği se­yir gibidir. [566]
527. Mes’ele: Pâdişâh-i âlempenah hazretleri bir diyarı feth et­tikte, ba'zı müslümanlar ol diyarda mütenıekkin olup, ol diyarın dilince tekellüm eyleseler şer'an nesne lâzım olur mu?

Elcevap: Gayet muztar olup, ehl-i İslama dîni tefhime kadir olmayıp, mühim olan maslahatı i'lâm edince söyleye ruhsat var­dır. [567]
528. Mes’ele: Zeyd-i müslim kâfir dilince zarûretsiz tekellüm ey­lese, şer'an nikâhına zarar olur mu?

Elcevap: Zarar-ı mahzdır. Küfrüne hükm olunup avreti tef­rik olunmaz, ta'zîr-i şedîd ile men' ü zecr olunur. [568]
529. Mes’ele: Zeyde sıla vâcib oldukta, yerlerine karîb yerde bir dâr-ül-harb olup kefere libâsın giymeyicek geçilmese, giydiği tak­dirce zevcesi boş olur mu?

Elcevap: Kefereye mahsus libâs ise bâin olur. [569]
530. Mes’ele: Zeyd, bi-gayri zaruretin, başına yahudi şapkasın giy­se, şer'an Zeyde ne lâzım olur?

Elcevap: Küfür lâzımdır. [570]


Eser: Ebu Suud Fetvaları

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Suud Fetvaları

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..