Talak Hususunda Koca İçin Yazılan Bir Vesika Örneği

Filan kızı filâne,. kasden (bilerek ve isteyerek) şöyle ikrar ey­ledi: "Gerçekten o, filan kocasından, şu kadar mehrine karşılık, bâ-ine bir talakla hal eyledi."

Keza, "iddet nafakasına karşılık, bir taiâk-ı bâine ile hal eyledi ve aralarında nikâh ve alaka kalmadı." diye yazılır ve yazı tamam olur.

Şayet halde şart koşarlar ve "mehrin üzerine fazla mal verilsin" isterlerse; o kadım bütün mehrini ve onun üzerine şu ka­dar dinar vererek hal ederse; bu mühâlaa caiz olur.

Eğer hal'deki fazlalık, bir yer ise, o da yazılır ve o yerin evsafı açıklanır. Bu yerin, uzunluğu, eni ve kıymeti de açıklanır.

Şayet, o fazlalık kıyemî bir şeyse, mühâlaa meclisinde, kadın, onu kocasından kabul eder ve kadın da'vâların tamamından teberrî eyler. Böylece yazı tamam olur.

Muhâlaa'da fazlalalık, bir eşya ise, "en ihtiyatlı olanı ziya­deyi dinarlar veya dirhemlerden yapmaktır" denilmiştir.

Sonra adam, o şartlarla satın alır ve onun bedelini, o ziyade ile misilleme yapar. Satılan şeye bir haksahibi çıkarsa, münazaa kalmasın diye böyle yapar.

Koca, bu mühâlaadan dönmek isterse; kâtip, kadın için şöyle yazar:

Filan şahıs, ikrarının geçerli ve caiz olduğu sırada kasden, nef­sini, filane isimli kadından; mehrinin tamamına karışık hal eyledi. Veya "mehrinin bakiyyesi ile iddet nafakası ve kadının nefsî malın­dan elli adet Nisâbûrî altını karşılığında hal" eyledi ve bunları/mti-hâlaa meclisinde kabul eyledi. Kadın da, mühâlaa meclisinde bunu kabul eyledi. Sonra, koca, bu kadından yirmi dönüm bağ, on dönüm yeri elli Nisâbûrî dinârarına satın aldı. Hudutları belli olan bu yirmi dönüm yere, bağın evi de dahildir. Bu yer, yirmi dönüm bağ­dır, (veya içinde evler olan bir yurttur:)
"Satın alman ve dört taraftaki hududu belli olan bu yerin elli Nisâbûrî dinar karşılığında, sahih bir satın alışla, satın alındığı ve hal olan kadının, sahih bir satım yaptığı; her iki akdedîcinin mezkûr bedelle misillime yaptıkları ve ikisinin arasında beraatlar vâki olduğu" yazılır. Böylece ikisinin, birbirine karşı da'vâ ve husûmet hakkı kalmaz. [17]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..