6- Allah Yolunda Atını Ve Savaş Eşyasını Vakfetmek

Bu husustaki vakfiye şöyle yazılır:

"Filan şahıs, bütün atlarını (ki onlar şu şu atlardır.) bütün silâ­hım (ki onlar da şu şu silâhlardır.) ebediyyen caiz ve kâim olduğu hâlde, Allah yolunda cihad için vakfeyledi. Fîsebüillâh cihad ehli, bunları her vakit, her zaman kullanacaklardır. Vermede ve almada serbestirler. Sevdiklerinden alırlar; ma'ruf üzere ve cihad için iste­dikleri gibi kullanırlar. Daha elverişli olanla değiştirebilirler. İhtiya­cı olduğu zamanda nefsi için habsedebilir." denir ve bunun üzerine yazı tamam olur.

Keza, bir kimse; kölelerini böylece sebîl yapsa; bunların tamk-mı caizdir. Ehl-i cihad, onları hizmette kullanırlar. İmâm Muhammed (R.A.)'e göre bunlar caizdir.

Bu durum da, yukarda olduğu gibi yazılır. "Su içirme" hususundaki vakıfta da "Ehl-i cihada su içirdi." diye yazılır.

Köleler hakkında da "cihad ehline hizmet edecekler." diye ya­zılır. Ve sonu, hâkimin hükmüne ilhak olur.

Bir kimse, hayvanlardan dişi koyunları sebil yaparsa; onların sütlerini, yavrularını, yünlerini tasadduk eder.

Hakim Ahmet es-Semarkandî Şürûl isimli kitabında şöyle buyurmuştur:

Ehl-i ilim için vakfı hakkındaki sözü dinlenmez. Siyer-i Kebîr'de şöyle zikredilmiştir:

Bir adam, koyunlarının karnındakini veya yünlerini yahut süt­lerini vasiyet eyîese; bu vasiyeti batıldır. Bu şeylerde vasiyet olmaz. Bunlar, bostanın geliri, ağaçların meyveleri gibi değildir...

Bu mes'ele, "koyunların sütlerini, yünlerini ve yavrularını vak­fetmenin caiz olmadıği"nın delilidir.

Ebûl-Leys es-Semerkandî'nin Fetvâlan'nda şöyle zikredilmiştir: Bir adam, bir misafirhaneye, ineğin memesinden çıkan sütü, yağı, misafirlerin çocuğuna vakfeylese; ba'zı âlimler; "Eğer o yerde va­kıflar hakkında bu hâl galebe çalarsa, da, caiz olması umulur." bu­yurmuşlar; ba'zıları da; "Mutlaka caiz olur. Çünkü bu, müslüman-ların beldelerinde örf olmuştur." demişlerdir.
Bu vakfın yazılış şekli: "Filan şahıs, şu şu kaaar deve veya şu şu kadar sığır yahut şu şu kadar koyun vakfeylemiştir; vakıf câizdir; nafizdir; onda fesad yoktur; donüşde yoktur. Bu vakıf satılmaz; bağış da yapılmaz." denilir. Ve vakfiye sonuna kadar yazılır. Ve on­lardan hâsıl olan sütler, yünler ve yavrular, misafirhanede kalan ço­cuklara sarfedilirler. Ve o çocuklardan, istenilene verilir. Sonra da kalanı filan mütevelliye teslim edilir, bu da sonuda hâkimin hükmü­ne ilhak olunur. [303]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..