İzinsiz Olarak Ele Geçirilen Ganimetler

İmâm Muhammed (R.A.), Siyer-i Kebîr'nde şöyle buyurmuştur: Müslüman veya zimmî olan, bir, iki veya üç kişi, imâmdan izin almadan, dâr-i harbe girip, bir hayli ganîmet malı elde etseler ve bunları, islâm yurduna getirseler; bu ganîmetlerin tamamı, bu şahıslara ait olur. Bu maldan, beşte bir alınmaz.

Ancak, bu şahıslara, imâm izin vermiş bulunursa; bu malların beşte birini alır; kalan ise, onların ganimeti olur. Gâyetü'I-Beyân'da da böyledir.

Başlarında   bir idareci  (= komutan) bulunan, bir cemâat, dâr-i harbe girip, bir şeyler alsalar; —imâm izin vermemiş olsa bile— bu gani­metlerin beşte biri alınır. Hidâye'de de böyledir.

Ebû'l-Hasen el-Kerhî, şöyle buyurmuştur:

Biri, imâmdan izinli, diğeri de izinsiz olan, iki topluluk dâr-i harbde karşılaşsalar ve bunların idarecileri de olmasa; bu durumda, izinli bulu­nanların elinde olan mallardan, beşte biri alınır. Geride kalan ise, ara­larında taksim edilir.

Diğer cemaata, bu maldan, bir şey verilmez.

İzinli olmayanların elde ettiği mallara gelince; bunlardan her şahıs, elde ettiği malı alır; aralarında, bir taksim, söz konusu değildir.

Me'zun olan ve me'zun bulunmayan cemâatler, müştereken gani­met almış olsalar; bu ganîmet, aralarında, kendi sayılarına göre taksim edilir.

İzinli bulunanlara isabet eden mallardan; beşte biri alınır. Geri kalan miktar ise, aralarında ganîmet olarak taksim edilir. Bu malı elde edenler de, elde etmeyenler de, bundan hisse alırlar.

Ancak, izin almadan gelenlerden, sadece, bu mah elde edenlere hak vardır. Elde etmiyenlere bir şey verilmez.

İzinsizlerin elde ettiği mallardan, beşte bir de alınmaz.

Ancak, bu iki cemâat birleşir; başlarında da, bir idareci ( = komutan) bulunursa; bu cemâatlerden birinin eline ne geçerse; —beşte biri ayrıldıktan sonra, kalan— aralarında ganimet olarak taksim edilir.

Bu kimseler, başlarında bir idareci bulunarak ve imâmın izni ile dâr-i harbe girdikten ve bir hayli ganimet elde ettikten sonra; yanlarına bir veya iki hırsız gelerek onlara katılsalar; bunların, —harbîlerden— bu cemaate katılmadan önce veya katıldıktan sonra elde etmiş oldukları şeyler, —beşte biri ayrıldıktan sonra— aralarında, ganimet olarak,, taksim edilir.
Ancak, askerlerin, onlar katılmadan önce, elde ettiği şeylere, bu şahıslar, ortak olmaz. Fakat, askerler, onlannkine ortak olur. Sirâcü'l-Vehhâc'da da böyledir. [58]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..